Vilkår & betingelser

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift (mva/”moms”) hvis ikke annet er bemerket.

Produktinformasjon

Gosh vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra Boglede Tune Prestegård AS eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor Boglede Tune Prestegård AS fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt.

Mangler i leveranse

Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Boglede Tune Prestegår AS i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget.

Mangler/feil ved produkter

Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til Boglede Tune Prestegård AS  hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem. Dersom Boglede Tune Prestegår AS gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

Leveringstid

Booking av datoer skjer via kalender når det reserveres bestilling fra Boglede Tune Prestegård AS.

Reserverte dager vil vises som røde i kalenderen.

Vi tar forbehold om eventuelle forsinkelser fra eksterne leverandører.

Forskudd

Det innbetales et forskudd på xx% av verdien på reservasjon / booking. (Denne vil bli oppdatert)

Betaling

Betaling skjer via Vipps betalingsløsning. Avtalt beløp vil variere fra reservasjon til reservasjon og hva som ønskes inkludert i bestillingen / reservasjonen. Beløpet som innbetales, reserveres fra Vipps, og trekkes når avtalt tid for leie er over. Se mer om Vipps sine vilkår her: Vipps terms and conditions version 1.25 (engelsk)

Ikke oppmøte

Dersom det ikke møtes opp til avtalt tid for reservasjon, vil det påkomme gebyrer. Disse vil stå i leiekontrakten som begge parter underskriver.

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

Garanti

Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garantireklamasjon må det påståtte defekte «produktet» reklameres i god tid til Boglede Tune Prestegård As.